กรุณารอสักครู่
TH EN
 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

8 กรกฎาคม 2565 2,383

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

ความสำคัญ

          การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยในปีนี้ โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 17

วัตถุประสงค์

1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย

2. เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ องค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม 

3. เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย รวมถึงส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

กำหนดการจัดงาน

วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

สถานที่จัดงาน

          โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผลผลิตงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ได้นำส่งต่อผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมภายในงาน

1. ภาคการประชุม/สัมมนา ใน 4 รูปแบบ ได้แก่

          1.1 การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาสำคัญของประเทศ 

          1.2 การประชุมสัมมนาขนาดกลาง ในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

          1.3 การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง และการนำเสนอบทความผลงานวิจัย 

          1.4 การประชุมให้ความรู้/ถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยจัดในช่วงเวลาค่ำหรือเรียกว่า Twilight Program 

2. ภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย

          2.1 นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2.2 นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยรวม “นิทรรศการศาสตร์และศิลป์งานวิจัย” และ “นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

          2.3 นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

          2.4 นิทรรศการนำเสนอบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo Symposium 2022  

3. การส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ (Thailand Research Expo Symposium 2022)

4. ารจัดกิจกรรม Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ

5. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)

6. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022 Award)

7. การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565 เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โครงการอื่นๆ