กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 
PDF
  ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ 3)
1.35 MB
13
PDF
  ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2)
0.76 MB
29
PDF
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
1.22 MB
13
PDF
  ระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2563
0.86 MB
49
PDF
  คำสั่งแต่งตั้ง คกก. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
0.44 MB
11
PDF
  คำสั่งแต่งตั้ง คกก. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในตำแหน่งบริหารฯ
0.42 MB
13
PDF
  คำสั่งแต่งตั้ง คกก. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับต่ำกว่าบริหารฯ
0.30 MB
12
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน พ.ศ. 2563
0.77 MB
52
PDF
  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานประเภทบริหาร
0.60 MB
13
PDF
  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งต่ำกว่าบริหาร พ.ศ. 2565
3.92 MB
15
PDF
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพนักงานในตำแหน่งประเภทบริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน ของ สสว.
0.40 MB
12
PDF
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพนักงานในตำแหน่งต่ำกว่าประเภทบริหาร ของ สสว.
0.39 MB
13
PDF
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพนักงานสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายในทุกตำแหน่ง
0.39 MB
11
PDF
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566
0.29 MB
9
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่