กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กฎหมาย 

PDF
  พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
0.15 MB
1
  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
 
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
0.12 MB
3
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
0.15 MB
2
PDF
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
0.10 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
0.17 MB
9
PDF
  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563
0.06 MB
9
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.03 MB
9
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559
0.05 MB
10
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
0.05 MB
9
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
0.15 MB
11
PDF
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2553
0.04 MB
10
PDF
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้พักและการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก พ.ศ. 2555
0.05 MB
8
PDF
  ประกาศคณะกรรมการส่างเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม
0.02 MB
8
PDF
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
0.03 MB
8
PDF
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 2 ของ คำสัง คสช. ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
0.07 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (ฉบับรวม)
0.16 MB
5,938
PDF
  พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
0.10 MB
90
PDF
  พรบ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาอย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
0.08 MB
169
PDF
  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557
0.03 MB
33
  พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
 
PDF
  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.42 MB
14
PDF
  กฎกระทรวงการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 2566
0.11 MB
8
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2566
0.11 MB
7
PDF
  กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
0.40 MB
8
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546
0.15 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
0.09 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
0.09 MB
8
PDF
  กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 2555
0.05 MB
10
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์พ.ศ. 2555
0.05 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2547
0.03 MB
9
PDF
  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. 2555
0.27 MB
9
PDF
  กฎกระทรวง ว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553
0.08 MB
8
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.49 MB
8
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.06 MB
8
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.09 MB
8
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.12 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.10 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.19 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.11 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.11 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.12 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.11 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.33 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
0.29 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.32 MB
7
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
0.37 MB
7
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 
PDF
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.24 MB
12
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2566) ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในการประกอบกิจการโรงงาน
0.09 MB
6
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563) ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสารพิษหรือสารเคมีต้องจัดทำรายงานและแจ้งข้อมูลที่จำเป็น
0.09 MB
6
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2563) กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมอากาศเสีย หรือการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
0.09 MB
5
PDF
  กฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544
0.05 MB
6
PDF
  กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
0.06 MB
6
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2563
0.11 MB
6
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. 2563
0.10 MB
6
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
0.09 MB
6
PDF
  กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563
0.59 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
0.09 MB
14
PDF
  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
0.46 MB
400
  พระราชกฤษฎีกา
 
PDF
  ฉบับที่ 762 พ.ศ. 2566 กำหนดให้กิจการของ สสว. เฉพาะการให้กู้ยืมเงินตามโครงการฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
0.11 MB
7
PDF
  ฉบับที่ 761 พ.ศ. 2566 การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
0.11 MB
6
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 434)ฯ)
0.09 MB
7
PDF
  ฉบับที่ 760 พ.ศ. 2566 ยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
0.10 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 759 พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล
0.10 MB
31
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 251)ฯ)
0.22 MB
6
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 430)ฯ)
0.05 MB
7
PDF
  ฉบับที่ 758 พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศบางกรณี
0.10 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 757 พ.ศ. 2565 ยกเว้นรัษฎากร สำหรับการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
0.10 MB
5
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 429)ฯ)
0.09 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 756 พ.ศ. 2565 ยกเว้นรัษฎากร สำหรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบ e-Donation ให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
0.11 MB
6
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 45)ฯ)
0.07 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 755 พ.ศ. 2565 การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล
0.11 MB
7
PDF
  ฉบับที่ 754 พ.ศ. 2565 ยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบ e-Donation ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
0.12 MB
7
PDF
  ฉบับที่ 752 การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
0.11 MB
7
PDF
  ฉบับที่ 750 พ.ศ. 2565 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ลงทุนที่ลงทุนในบริษัทเป้าหมาย
0.12 MB
7
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 428)ฯ)
0.13 MB
8
PDF
  ฉบับที่ 749 พ.ศ. 2565 มาตรการเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
0.10 MB
6
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 425)
0.08 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 747 พ.ศ. 2565 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ
0.10 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 746 พ.ศ. 2565 กำหนดให้กิจการให้บริการ e-book สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (แก้ไขเพิ่่มเติม ฉบับที่ 241)
0.10 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 742 พ.ศ. 2565 การยกเว้นภาษีรัษฎากร ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ สำหรับเงินได้ การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทำตราสาร
0.16 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 741 พ.ศ. 2564 การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบ e-Donation ให้แก่ศิริราชมูลนิธิหรือมูลนิธิจุฬาภรณ์
0.14 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 740 ยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM
0.14 MB
5
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 423)
0.05 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 739 พ.ศ. 2564 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูง STEM
0.14 MB
5
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 422)
0.09 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 737 พ.ศ. 2564 ยกเว้นรัษฎากร ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
0.15 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 731 พ.ศ. 2564 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพะากิจ
0.16 MB
5
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 426)
0.08 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 730 ยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
0.15 MB
6
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 413)
0.23 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 729 พ.ศ. 2564 ยกเว้นรัษฎากรมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
0.15 MB
4
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 411)
0.32 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 728 พ.ศ. 2564 ยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
0.14 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 727 พ.ศ. 2564 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร กรณีมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
0.15 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 726 พ.ศ. 2564 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
0.14 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 725 พ.ศ. 2564 ยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นรายจ่าย ค่าซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
0.14 MB
4
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 417)
0.07 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 724 พ.ศ. 2564 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
0.12 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 723 พ.ศ. 2564 การยกเว้นรัษฎากร
0.14 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 722 พ.ศ. 2564 การยกเว้นรัษฎากร
0.16 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 718 พ.ศ. 2564 ยกเว้นรัษฎากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข การยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนำส่งภาษีและค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการนำส่งเงินภาษี
0.16 MB
4
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 410)
0.08 MB
5
PDF
  ฉบับที่ 717 พ.ศ. 2564 การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
0.16 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 716 พ.ศ. 2564 ยกเว้นรัษฎากร ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
0.15 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 714 พ.ศ. 2563 ยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบ e-Donation ให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
0.15 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 706 พ.ศ. 2563 ยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบ e-Donation ให้แก่สภากาชาตไทย
0.14 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 705 พ.ศ. 2563 ยกเว้นรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
0.13 MB
3
PDF
  ฉบับที่ 704 พ.ศ. 2563 ยกเว้นรัษฎากร กรณีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเข้าทำงาน
0.14 MB
3
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 389)ฯ)
0.10 MB
3
PDF
  ฉบับที่ 702 พ.ศ. 2563 ยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
0.13 MB
3
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 388)ฯ)
0.08 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 698 พ.ศ. 2563 ยกเว้นรัษฎากร รีโนเวทโรงแรม
0.14 MB
3
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบันที่ 381)ฯ)
0.10 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 695 พ.ศ. 2563 การยกเว้นรัษฎากร ลงทุนในเครื่องจักร
0.14 MB
4
PDF
  ฉบับที่ 694 พ.ศ. 2563 ยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
0.13 MB
3
PDF
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 433)ฯ)
0.10 MB
35
PDF
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564
0.11 MB
1,210
  กฎกระทรวง สสว.
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดนิยาม SME พ.ศ. 2562
0.09 MB
2,882
PDF
  กฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ SME พ.ศ. 2556
0.06 MB
408
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ SME พ.ศ. 2545
0.10 MB
36
PDF
  พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
0.14 MB
61
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565
0.20 MB
67
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
0.26 MB
84
PDF
  พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
0.19 MB
37
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
0.33 MB
68
PDF
  พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
0.17 MB
23
PDF
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
0.19 MB
51
PDF
  กฎกระทรวงมหาดไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2565
0.09 MB
23
  ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สสว.
 
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนที่จัดสรรเฉพาะมาตรา 34(1) และ (3) พ.ศ. 2564
2.68 MB
38
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองทุน สสว. ในโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย พ.ศ. 2563
2.01 MB
159
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงิน พ.ศ.2559
2.01 MB
123
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2564
1.60 MB
35
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ พ.ศ. 2564
1.57 MB
43
PDF
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553
0.55 MB
96
  ระเบียบ/ข้อบังคับ สสว.
 
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสมาชิกของ สสว. พ.ศ. 2559
2.90 MB
207
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2564
1.51 MB
334
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเข้ารับการบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการหนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ พ.ศ. 2565
1.05 MB
14
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ พ.ศ. 2552
2.27 MB
54
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
0.32 MB
36
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
0.09 MB
74
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
0.09 MB
44
  ประกาศ สสว.
  คำสั่ง สสว.
PDF
  กฎกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคีดดำเนินการบังคับทางปกครอง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
0.09 MB
56
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2564
1.60 MB
46
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนที่จัดสรรเฉพาะมาตรา 34(1) และ (3) พ.ศ. 2564
2.68 MB
30
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ พ.ศ. 2564
1.57 MB
67
PDF
  คู่มือประมวลจริยธรรมพนักงานสสว.
7.15 MB
137
PDF
  แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.47 MB
20
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่