กรุณารอสักครู่
TH EN
 

บทความPDF
  บทความองค์ความรู้ 155 บทความ ภายใต้โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
48.02 MB
1,573
  บทความปี 2567
  บทความปี 2564
  บทความ ปี 2562
  บทความ ปี 2561
 
PDF
  1. Smart Farmers เกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยีและมีองค์ความรู้ - ฝตป.(คก.)
0.50 MB
167
PDF
  2. กรณีศึกษา “กะทิชาวเกาะ” เกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
100
PDF
  3. กรณีศึกษา “มวยไทยเชื่อมโลก” ธุรกิจกีฬาเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.42 MB
56
PDF
  4. กรณีศึกษา “สยามเวลเนส” ธุรกิจสปา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - ฝตป.(คก.)
0.41 MB
68
PDF
  5. กรณีศึกษา “สิงห์ปาร์ค” โมเดลธุรกิจ Social Enterprise - ฝตป.(คก.)
1.58 MB
90
PDF
  6. กรณีศึกษา Airbnb จากธุรกิจการจองห้องพัก สู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.52 MB
71
PDF
  7. กรณีศึกษา LocalAlike โมเดลธุรกิจใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนยั่งยืน - ฝตป.(คก.)
0.41 MB
143
PDF
  8. กรณีศึกษา Wongnai โมเดลธุรกิจใหม่ไลฟ์สไตล์เพื่อการกิน (ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว) - ฝตป.(คก.)
0.18 MB
55
PDF
  9. กรณีศึกษา การแปรรูปเพิ่มค่าสินค้าเกษตร “Greenery Healthy” - ฝตป.(คก.)
0.35 MB
94
PDF
  10. กรณีศึกษา การเพิ่มมูลค่าด้วยสินค้าเกษตรแปรรูป ในประเทศญี่ปุ่น - ฝตป.(คก.)
0.38 MB
61
PDF
  11. กรณีศึกษา ส่งออกอาหารไทย สร้างเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน - ฝตป.(คก.)
0.42 MB
58
PDF
  12. กรณีศึกษา โอกาสทางการตลาด สินค้าอาหารฮาลาล - ฝตป.(คก.)
0.34 MB
60
PDF
  13. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญในอินเดีย - ฝตป.(คก.)
0.39 MB
39
PDF
  14. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในบาหลี (อินโดนิเซีย) - ฝตป.(คก.)
0.55 MB
30
PDF
  15. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเกาหลี - ฝตป.(คก.)
0.43 MB
31
PDF
  16. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศญี่ปุ่น - ฝตป.(คก.)
0.71 MB
35
PDF
  17. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไต้หวัน - ฝตป.(คก.)
0.53 MB
26
PDF
  18. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเยอรมัน - ฝตป.(คก.)
0.66 MB
31
PDF
  19. กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเกษตรแปรรูป – เทคนิคการบริหารต้นทุนสินค้า และบริหารต้นทุนสู่ความมั่งคั่ง - ฝตป.(คก.)
0.15 MB
66
PDF
  20. การบริหารต้นทุนธุรกิจบริการให้ได้ทั้งความมั่งคั่งและความประทับใจ - ฝตป.(คก.)
0.93 MB
55
PDF
  21. เกษตรแปรรูปกับเทรนด์รักสุขภาพ ตลาดแนวใหม่ที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมการบริโภค - ฝตป.(คก.)
0.70 MB
57
PDF
  22. เกษตรแปรรูปออนไลน์ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกร - ฝตป.(คก.)
0.82 MB
55
PDF
  23. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
62
PDF
  24. ความหมายและความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.56 MB
58
PDF
  25. ช่วยการสร้าง blog เพื่อเล่าเรื่องราวจากการท่องเที่ยวแบบไวรัล - ฝตป.(คก.)
0.24 MB
59
PDF
  26. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - ฝตป.(คก.)
0.20 MB
39
PDF
  27. แบบจําลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.50 MB
65
PDF
  28. แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.33 MB
60
PDF
  29. แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.26 MB
53
PDF
  30. แบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.53 MB
35
PDF
  31. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.40 MB
44
PDF
  32. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.22 MB
35
PDF
  33. แปรรูปผลิตผลเกษตรอย่างไรให้เพิ่มค่าในยุค 4.0 - ฝตป.(คก.)
0.51 MB
55
PDF
  34. มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.24 MB
48
PDF
  35. โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ - ฝตป.(คก.)
0.30 MB
39
PDF
  36. โมเดลการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการผจญภัญ (Eco Tourism & Adventure) สร้างธุรกิจท่องเที่ยวจากธรรมชาติ - ฝตป.(คก.)
1.03 MB
39
PDF
  37. โมเดลธุรกิจโซเซียลเอนเตอร์ไพรซ์ - ฝตป.(คก.)
0.29 MB
37
PDF
  38. โมเดลธุรกิจด้วยเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.23 MB
36
PDF
  39. โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) - ฝตป.(คก.)
0.58 MB
39
PDF
  40. โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อน (Wellness & Leisure Tourism) - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
51
PDF
  41. โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ สร้างธุรกิจแนวใหม่เอาใจผู้สูงอายุ - ฝตป.(คก.)
0.17 MB
68
PDF
  42. ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Eco System) สิ่งที่เปลี่ยนไปและธุรกิจต้องปรับตัวตาม - ฝตป.(คก.)
0.25 MB
37
PDF
  43. วิธิคิดผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว อย่างนักสร้างโมเดลธุรกิจ - ฝตป.(คก.)
0.54 MB
36
PDF
  44. เศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.47 MB
66
PDF
  45. สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องเข้าให้ถึงใจผู้บริโภค ยุค 4.0 และ การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ - ฝตป.(คก.)
0.50 MB
49
PDF
  46. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - ฝตป.(คก.)
0.18 MB
42
PDF
  47. ห่วงโซ่อุปทานสินค้าการเกษตร - ฝตป.(คก.)
0.46 MB
50
PDF
  48. อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป เชื่อมโยงกันอย่างไร ให้เศรษฐกิจยั่งยืน - ฝตป.(คก.)
0.24 MB
42
PDF
  49. โอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
37
PDF
  50. โอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปในตลาดโลก - ฝตป.(คก.)
0.23 MB
54
  บทความ ปี 2559
  บทความ ปี 2558
  บทความ ปี 2557
 
  พฤศจิกายน 2557
  ตุลาคม 2557
 
PDF
  พัฒนาธุรกิจด้วย Service Innovation (ตท.)
0.27 MB
36
PDF
  กรณีศึกษา : NOR Air กับการใช้บริการ Microsoft Office 365 (บร.)
0.23 MB
20
PDF
  เพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชันทางธุรกิจให้ทันสมัยด้วยคลาวด์แพลตฟอร์ม (บร.)
0.79 MB
30
  องค์ความรู้ SMEs Knowledge Center (บร.)
 
  กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  กลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ
  กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
  กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
กลุ่มธุรกิจด้าน IT, ICT
  กลุ่มธุรกิจการบริการด้านการศึกษา
  กันยายน 2557
  สิงหาคม 2557
  กรกฎาคม 2557
  มิถุนายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  เมษายน 2557
  มีนาคม 2557
  กุมภาพันธ์ 2557
  มกราคม 2557
  บทความ ปี 2556
 
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  สิงหาคม 2556
  กรกฎาคม 2556
 
PDF
  การวางแผนทางพิชิตสินเชื่อ สำหรับธุรกิจ SMEs-By-Somyot (ผน.)
0.14 MB
16
PDF
  การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 1-By-Somyot (ผน.)
0.18 MB
20
PDF
  การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 2-By-Somyot (ผน.)
0.15 MB
15
PDF
  การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 3-By-Somyot (ผน.)
0.12 MB
17
PDF
  การวิจัยตลาดแบบง่าย ๆ สไตล์ SMEs-By-Somyot (ผน.)
0.25 MB
17
PDF
  สภาวะโลกร้อน (สมบัติ) (ผน.)
0.06 MB
7
PDF
  เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs (ผน.)
0.19 MB
12
PDF
  Trend การประกอบธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องตื่นตัว (ผน.)
0.18 MB
14
PDF
  ยกระดับความรู้ความสามารถการแข่งขันของธุรกิจตนเอง (ผน.)
0.15 MB
10
PDF
  ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.)
0.12 MB
15
PDF
  จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.)
0.09 MB
7
PDF
  สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.)
0.18 MB
8
PDF
  วิเคราะห์ผลกระทบค่าจ้าง 300 บาท_060754 (ขว.)
0.30 MB
5
PDF
  นโยบาย มาตรการส่งเสริมที่โดนใจ SMEs (ขว.)
0.27 MB
8
PDF
  SMEs ไทยก้าวไปกับอาเซียน (ขว.)
0.19 MB
13
PDF
  ผลิตสินค้าไม่ปลอดภัย ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (กม.)
0.10 MB
8
PDF
  ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 สำหรับ SMEs (ตอน 2 จบ) (กม.)
0.09 MB
7
PDF
  ตราสินค้าสำคัญจริงหรือ (สง.)
0.08 MB
13
PDF
  ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (สง.)
0.10 MB
7
PDF
  เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.)
0.15 MB
9
PDF
  ตลาดอยู่ไหน (บร.)
0.09 MB
12
PDF
  รวยแบบตลาดย้อนยุค (บร.)
0.15 MB
6
PDF
  องค์ความรุ้ (บร.).pdf
0.14 MB
24
  มิถุนายน 2556
 
PDF
  เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.)
0.09 MB
15
PDF
  ขายสินค้าที่ผู้อื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว (กม.)
0.08 MB
11
PDF
  ข้อตกลงสัญญาแฟนไชส์ไม่เป็นธรรม เพิกถอนได้หรือไม่ (กม.)
0.09 MB
10
PDF
  เตรียมตัวกู้เงินอย่างไร...ให้แบงค์ง้อ (สง.)
0.09 MB
11
PDF
  นวัตกรรม...พลิกฟื้นธุรกิจ (สง.)
0.17 MB
10
PDF
  บทความการร่วมลงทุนทางออกหรือทางตัน (บร.)
0.13 MB
5
PDF
  เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.)
0.15 MB
7
PDF
  บทความ 1 ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์2 (ปบ.)
0.15 MB
10
PDF
  ขนส่งไม่เสียเที่ยวเปล่า1 edit (ปบ.)
0.09 MB
6
PDF
  โซ่ห่วยหรือร้านชำ3 edit (ปบ.)
0.08 MB
10
PDF
  โอกาสของสินค้าหัตถกรรมไทยในจีนตะวันตก (ตท.)
0.45 MB
7
PDF
  การส่งเสริม SME ในประเทศอิตาลี (ตท.)
1.67 MB
6
PDF
  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและอุตสาหกรรมสนับสนุนบุกตลาดญี่ปุ่น (ขว)
0.55 MB
5
PDF
  SMEs ญี่ปุ่น บุกเข้าไทย ส่งผลกระทบต่อ SMEs ไทย (ขว.)
0.28 MB
10
PDF
  ความสำคัญของการประเมินผลกับการดำเนินนโยบาย (ตป.)
0.10 MB
4
PDF
  SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 1 (ตป.)
0.16 MB
7
PDF
  SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 2 (ตป.)
0.13 MB
7
PDF
  ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.)
0.12 MB
7
PDF
  จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.)
0.09 MB
4
PDF
  สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.)
0.18 MB
6
  พฤษภาคม 2556
 
PDF
  J1-Distribution-DECEMBER 2011 (ตป.)
0.09 MB
12
PDF
  J2-Distribution2-DECEMBER 2011 (ตป.)
0.07 MB
7
PDF
  วางแผนธุรกิจ (สง.)
0.10 MB
31
PDF
  ผลิตภัณฑ์เกษตรไทยลุยตลาดอินโดได้สบายมาก (สง.)
0.40 MB
9
PDF
  แอบดู SMEsมาเลเซีย (บร.)
0.12 MB
11
PDF
  การบริหารคนสำคัญไฉน (บร.)
0.13 MB
16
PDF
  บทความ - สำรวจตลาด ลาว (ตท.)
0.75 MB
10
PDF
  บทความ - โอกาสทางธุรกิจในลาว (ตท.)
0.54 MB
8
PDF
  ทิศทางส่งเสริมSME-1 (ผน.)
0.26 MB
25
PDF
  ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย 2555-2559 (2) (ผน.)
0.21 MB
19
PDF
  Quick study โครงการศึกษาธุรกิจการให้เช่าที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยว (ขว.)
0.13 MB
12
PDF
  Quick study ผลกระทบจาก สึนามิประเทศญี่ปุ่น (ขว.)
0.20 MB
5
PDF
  quick study_เลือกตั้ง (ขว.)
0.15 MB
4
PDF
  Quick Study ย่านการค้า_เสื้อผ้า (ขว.)
0.11 MB
11
PDF
  เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.)
0.09 MB
14
  สัมมนาวิชาการสำหรับ SMEs ประจำปี 2550 เรื่อง " การเปิดตลาดการค้าและการลงทุนของ SMEs ไทยในต่างประเทศ"
  เอกสาร การสัมมนา เรื่อง "เงินร่วมลงทุนเกื้อหนุน SMEs"
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่