กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)

โทร 02-298-3244


ที่อยู่ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-Stop Service Center : OSS)