กรุณารอสักครู่
TH EN
 

งานวิจัย  งานศึกษาสถานการณ์และตัวชี้วัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฝวต.)
  สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
  งานศึกษาวิจัย
 
  ปี 2566
  ปี พ.ศ. 2565
 
PDF
  รายงานการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2565 (ฝนผ.)
12.74 MB
39
PDF
  ผลการศึกษา การเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง (ฝนผ.)
6.69 MB
51
PDF
  ผลการศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน (Corporate Procurement) (ฝนผ.)
19.76 MB
19
PDF
  การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล (ฝกม.)
10.31 MB
14
PDF
  การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (ฝกม.)
1.67 MB
9
PDF
  การศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ (ฝกม.)
2.08 MB
9
  ปี พ.ศ.2564
  ปี พ.ศ.2563
  ปี พ.ศ. 2562
  ปี พ.ศ. 2561
  ปี พ.ศ. 2560
 
DOC
  บทสรุปผู้บริหาร APEC SME Working Group Financial Literacy Report
0.02 MB
12
DOC
  รายงานการศึกษา APEC SME Working Group Financial Literacy Report
0.05 MB
8
PDF
  รายงานการศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์ในการ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้าน เกษตรอินทรีย์
2.69 MB
15
PDF
  รายงานการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงและส่งเสริม การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ ในสาขาเกษตรอินทรีย์
2.52 MB
11
PDF
  โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal Innovation)
3.15 MB
18
PDF
  รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME
3.91 MB
431
PDF
  คู่มือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ
3.55 MB
164
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2560
  สรุปภาพรวมการส่งเสริม SME ในพื้นที่เมืองเล็ก
  ปี พ.ศ. 2559
 
PDF
  การศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพและโครงสร้าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี
18.62 MB
32
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Base Industry) 3 สาขา
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่: กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based SEZs)ภายใต้โครงการ Food Innopolis
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำหนดประเภท: ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative SME) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  ด้านเศรษฐกิจ
 
  การศึกษาแนวทางการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจของ SME (SME Economic Indicators)
  รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา (รส.สสว.)
 
PDF
  1.เหล็กและโลหะการ
1.92 MB
51
PDF
  2.ยานยนต์และชิ้นส่วน
1.77 MB
40
PDF
  3.เครื่องจักรกล
1.49 MB
18
PDF
  4.แม่พิมพ์
1.73 MB
19
PDF
  5.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.59 MB
24
PDF
  6.สิ่งพิมพ์
1.30 MB
17
PDF
  7.บรรจุภัณฑ์และพลาสติก
1.57 MB
23
PDF
  8.เครื่องหนังและรองเท้า
1.40 MB
21
PDF
  9.อัญมณีและเครื่องประดับ
1.39 MB
32
PDF
  10.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
1.41 MB
34
PDF
  11.เฟอร์นิเจอร์ไม้
1.61 MB
21
PDF
  12.ผลิตภัณฑ์ยาง
1.73 MB
21
PDF
  13.อาหาร
3.15 MB
82
PDF
  14.ยาและสมุนไพร
1.67 MB
45
PDF
  15.เซรามิก
2.10 MB
19
PDF
  16.การค้าปลีกและการค้าส่ง
1.61 MB
61
PDF
  17.การขนส่งและโลจิสติกส์
1.44 MB
36
PDF
  18.บริการท่องเที่ยว
1.45 MB
55
PDF
  19.สปาและบริการสุขภาพ
1.40 MB
36
PDF
  20.ร้านอาหาร
1.41 MB
40
PDF
  21.การก่อสร้าง
1.49 MB
24
PDF
  22.การออกแบบ
1.45 MB
25
PDF
  23.บริการสารสนเทศ
1.45 MB
19
PDF
  24.การศึกษา
1.37 MB
28
PDF
  25.บริการที่ปรึกษา
1.38 MB
31
 
File
 
0
  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  FTA และผลกระทบ
  ด้านการเงิน การลงทุน
 
  การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
  ภาวะเงินทุนภาคเอกชน(Private Equity)ในประเทศไทย
  โครงการศึกษาสถานการณ์ภาวะการลงทุน ของ SMEs ไทยในต่างประเทศ
  รายงานวิจัย
  ด้านกฎหมาย
  การตลาด / การส่งออก
 
  โครงการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับ SME (กรณีศึกษาตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
  การศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SME ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) : กรณีศึกษาระหว่างประเทศไทย-ประเทศลาว
 
  คู่มือหลักการค้า ใน สปป.ลาว
  รายงานฉบับสมบูรณ์
PDF
  บทสรุปท้ายรายงานวิจัย
0.13 MB
50
PDF
  บรรณานุกรม
0.10 MB
17
  รายงานการศึกษาโครงสร้างและกลไกการส่งออก SMEs
  FTA และผลกระทบ
 
  ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยต่อการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
 
PDF
  ปกนอก
0.02 MB
8
PDF
  ปกใน
0.03 MB
6
PDF
  บทสรุปผู้บริหาร (ไทย - อังกฤษ)
0.21 MB
11
PDF
  บทที่ 1 ภาพรวมความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคีของไทย
0.28 MB
7
PDF
  บทที่ 2 ข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร
0.19 MB
7
PDF
  บทที่ 3 ข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
0.32 MB
6
PDF
  บทที่ 4 ข้อตกลงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า
0.30 MB
3
PDF
  บทที่ 5 ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
0.27 MB
3
PDF
  บทที่ 6 ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าบริการ
0.38 MB
4
PDF
  บทที่ 7 ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
0.30 MB
3
PDF
  บทที่ 8 ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
0.32 MB
3
PDF
  บทที่ 9 ข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันทางการค้า
0.23 MB
5
PDF
  บรรณานุกรม
0.08 MB
3
PDF
  ภาคผนวก
0.13 MB
3
PDF
  เอกสารแนบ
0.19 MB
4
PDF
  ดัชนีคำศัพท์
0.06 MB
3
ZIP
  รวมไฟล์ทั้งหมด
3.05 MB
13
PDF
  โครงการยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่อ SME
1.45 MB
32
  การเตรียมตัวรับมาตรการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
  การเตรียมตัวรับมาตราการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  รายงานฉบับสมบูรณ์
  การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษาตลาดออสเตรเลีย)
  การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษาตลาดประเทศจีน)
 
  โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SMEs (กรณีศึกษาประเทศจีน)
 
PDF
  คำนำ
0.16 MB
9
PDF
  สารบัญ
0.17 MB
8
PDF
  บทที่ 1 กรอบการวิจัย
0.35 MB
10
PDF
  บทที่ 2 ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trad Area)
0.49 MB
8
PDF
  บทที่ 3 สถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ไทย
0.29 MB
10
PDF
  บทที่ 4 มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian)
0.44 MB
6
PDF
  บทที่ 5 มณฑลซื่อชวน (Sichuan)
0.43 MB
6
PDF
  บทที่ 6 มหานครฉงชิ่ง (Chongqing)
0.41 MB
6
PDF
  บทที่ 7 เขตปกครองตนเองกว่างซี
0.46 MB
7
PDF
  บทที่ 8 สินค้าและบริการศักยภาพของไทยในการเข้าสู่ตลาดมณฑลจีน
3.13 MB
6
PDF
  บทที่ 9 บทสรุปและการวิเคราะห์
0.44 MB
9
PDF
  ภาคผนวก A : สรุปการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
0.21 MB
9
PDF
  ภาคผนวก B : ประสบการณ์ของผู้ประกอบการไทยในการออกงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีน
0.19 MB
6
PDF
  ภาคผนวก C : มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
0.11 MB
8
PDF
  ภาคผนวก D : Product Specific Rules
0.12 MB
7
PDF
  ภาคผนวก E : สถานที่ติดต่อที่สำคัญ
0.18 MB
6
PDF
  ภาคผนวก F : เอกสารอ้างอิง
0.19 MB
6
PDF
  บทสรุปผู้บริหาร
0.53 MB
9
  รายงานการเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับ SME กรณีศึกษาตลาดประเทศจีน (ฉบับย่อ)
  การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษา : FTA Asean - EU)
  การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษาFTA Asean เกาหลี)
 
PDF
  คำนำ
0.07 MB
6
PDF
  สารบัญ
0.13 MB
5
PDF
  สารบัญตาราง
0.12 MB
4
PDF
  สารบัญภาพ
0.11 MB
4
PDF
  หลักการและเหตุผล
0.38 MB
5
PDF
  ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
0.36 MB
5
PDF
  ข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐเกาหลี
0.67 MB
9
PDF
  ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย
0.51 MB
4
PDF
  บทคัดกรองพิจารณาอุตสาหกรรมศักยภาพ
0.13 MB
4
PDF
  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในสาธารณรัฐเกาหลี
0.74 MB
4
PDF
  อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐเกาหลี
0.75 MB
4
PDF
  อุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์
0.84 MB
4
PDF
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเกาหลี
1.04 MB
5
PDF
  ทางเลือกกลยุทธ์และการสนับสนุนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้
1.76 MB
4
PDF
  ภาคผนวก A โครงสร้างภาษีเกาหลีใต้
0.17 MB
4
PDF
  ภาคผนวก B บทสรุปงานสัมมนาระดมสมองและรับฟังความคิดเห็น
0.74 MB
4
PDF
  ภาคผนวก C บทสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
0.20 MB
4
PDF
  ภาคผนวก D รายชื่อหน่วยงาน แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและรายชื่อผู้นำเกาหลี
0.13 MB
4
PDF
  บรรณานุกรม
0.09 MB
4
PDF
  ปกแทรก
0.03 MB
5
PDF
  ปกนอก
3.17 MB
5
PDF
  ปกใน - บทสรุปผู้บริหาร
3.20 MB
10
PDF
  บทสรุปผู้บริหาร
0.35 MB
7
  โครงการจัดทำแผนปฏิบัตการส่งเสริม SMEs ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (กรณีศึกษา : รัสเซีย ชิลี และแอฟริกาใต้)
  ด้านโครงสร้างทางธุรกิจ
  ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 
  รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ 66 เครือข่าย
 
PDF
  การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี
0.54 MB
24
PDF
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี
0.54 MB
16
PDF
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม
2.83 MB
13
PDF
  อุตสาหกรรมข้าวเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
0.67 MB
14
PDF
  ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดราชบุรี และนครปฐม
0.55 MB
13
PDF
  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0.52 MB
12
PDF
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
0.66 MB
8
PDF
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (CE09) จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
0.56 MB
13
PDF
  อุตสาหกรรมจักรยานยนต์และชิ้นส่วน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง
0.62 MB
14
PDF
  อุตสาหกรรมผลไม้สดและผลไม้แปรรูป จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
0.65 MB
17
PDF
  อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง
1.74 MB
12
PDF
  อัญมณีและ เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
1.22 MB
10
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
1.47 MB
12
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
3.26 MB
9
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการค้าชายแดน กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
2.89 MB
10
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยว กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
2.96 MB
11
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจปาล์มน้ำมัน กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร และสุราษฎ์ธานี
3.11 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจสวนผลไม้ กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส
3.20 MB
10
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอาหารทะเล กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี
3.22 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง
2.94 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่
2.88 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง
2.87 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล
2.79 MB
5
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง
2.90 MB
10
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา
2.89 MB
13
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง
2.89 MB
13
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์จากยางพารา จังหวัดพังงา
2.83 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอู่ต่อเรือ ซ่อมเรือ จังหวัดภูเก็ต
2.83 MB
5
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจด้านการค้าชายแดน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย
2.59 MB
9
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวลุ่มโขง จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย
2.77 MB
6
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์
2.70 MB
10
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์
2.59 MB
8
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม
2.90 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจด้านโลจิสติกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม
2.73 MB
10
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
3.04 MB
11
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจไหม กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
3.23 MB
11
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
3.24 MB
11
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (สุกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3.16 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิ
2.97 MB
9
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา
2.88 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการผลิต และแปรรูปโค (โคเนื้อ) จังหวัดลพบุรี
3.25 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ และเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี
3.19 MB
9
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการผลิต และแปรรูปสัตว์น้ำจืด จังหวัดสิงห์บุรี
3.31 MB
11
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี
3.15 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการผลิตแม่พิมพ์ จังหวัดปทุมธานี
2.86 MB
5
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.85 MB
7
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตว์ปีก (นกกระทา) จังหวัดอ่างทอง
3.13 MB
6
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
2.90 MB
10
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจข้าว กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร
3.00 MB
11
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจการค้าชายแดน จังหวัดตาก และอุตรดิตถ์
2.46 MB
9
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2.91 MB
11
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจปศุสัตว์ จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
2.84 MB
8
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค์
2.57 MB
8
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจองค์ความรู้ จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค์
2.77 MB
9
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอ้อยและน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร
2.61 MB
6
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มภาคเหนือตอนบน
4.08 MB
18
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนำเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.93 MB
13
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.96 MB
9
PDF
  เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่โลก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.15 MB
20
  รายงานบทวิเคราะห์ธุรกิจ ภาคผลิต และภาคการบริการ
PDF
  การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาหรับผู้ประกอบการ SMEsในกลุ่มประเทศอาเซียนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
14.50 MB
132
  ด้านอื่น ๆ
 
PDF
  ผลการสารวจภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : Presentation
0.88 MB
141
PDF
  ผลการสารวจภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : PDF
0.67 MB
146
  เอกสารของการสัมมนา FTA 4 กลุ่ม
 
  ครั้งที่ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม : เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ
 
ZIP
  กำหนดการสัมมนา.doc
0.08 MB
6
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_1
0.33 MB
4
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_2
0.83 MB
3
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_3
0.22 MB
2
ZIP
  การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_1
0.04 MB
3
ZIP
  การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_2
2.73 MB
3
ZIP
  ความคืบหน้าการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย
0.05 MB
3
ZIP
  ผู้ผลิต SMEs เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างไร
1.05 MB
5
  ครั้งที่ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม : อาหาร
 
DOC
  กำหนดการสัมมนา
0.12 MB
8
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_1
0.32 MB
4
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_2
0.29 MB
3
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_3
0.22 MB
4
ZIP
  การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_1
0.03 MB
3
ZIP
  การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_2
2.73 MB
3
ZIP
  ความคืบหน้าการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย
0.06 MB
3
ZIP
  ผู้ผลิต SMEs อาหารจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างไร
0.78 MB
7
  ครั้งที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 
DOC
  กำหนดการสัมมนา
0.12 MB
4
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_1
0.34 MB
3
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_2
0.30 MB
3
ZIP
  การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_3
0.07 MB
2
ZIP
  list_of_developing_country_TAFTA
0.01 MB
3
ZIP
  การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_1
0.04 MB
3
ZIP
  การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_2
0.02 MB
3
ZIP
  ความคืบหน้าการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย
0.07 MB
3
ZIP
  โปรแกรม ROVERs
2.24 MB
2
ZIP
  ผู้ผลิต SMEs สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างไร
2.43 MB
4
  ครั้งที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรม : ชิ้นส่วนยานยนต์
  ชุดความรู้ และรายงานผลการสำรวจ "ข้าวเกษตรอินทรีย์"
PDF
  คลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา จ.เชียงใหม่
10.62 MB
32
PDF
  คลัสเตอร์ท่องเที่ยว
4.95 MB
51
PDF
  โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน
7.44 MB
61
  ข้อมูลในอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซียน
PDF
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
1.61 MB
48
PDF
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.31 MB
52
PDF
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2.96 MB
29
PDF
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
3.67 MB
30
PDF
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมอาหาร
0.86 MB
85
PDF
  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน
6.30 MB
28
PDF
  แนวทางการพัฒนาและจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ SMEs
0.63 MB
55
PDF
  แบบจำลอง Macro model ของ SMEs
1.05 MB
119
PDF
  แนวทางการสร้างดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Economic Index : LEI ของ SMEs)
0.49 MB
48
PDF
  การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลและข้อมูลชี้วัดภาวะเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและวิเคราะห์เตือนภัย ประเด็น : แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล SMEs
1.08 MB
53
PDF
  การจัดทำสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross section analysis) และวิธีการใช้งาน SPSS สำหรับผู้สนใจทั่วไป
0.60 MB
68
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่