กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ดัชนีชี้วัด SME  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI)
 
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายเดือน
 
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายเดือน ปี 2566
 
  ดัชนี SMESI พฤศจิกายน 2566
  ดัชนี SMESI ตุลาคม 2566
  ดัชนี SMESI กันยายน 2566
  ดัชนี SMESI สิงหาคม 2566
  ดัชนี SMESI กรกฎาคม 2566
  ดัชนี SMESI มิถุนายน 2566
ดัชนี SMESI พฤษภาคม 2566
ดัชนี SMESI เมษายน 2566
ดัชนี SMESI มีนาคม 2566
ดัชนี SMESI กุมภาพันธ์ 2566
ดัชนี SMESI มกราคม 2566
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายเดือน ปี 2565
 
  ดัชนี SMESI ธันวาคม 2565
ดัชนี SMESI พฤศจิกายน 2565
ดัชนี SMESI ตุลาคม 2565
  ดัชนี SMESI กันยายน 2565
ดัชนี SMESI สิงหาคม 2565
ดัชนี SMESI กรกฎาคม 2565
ดัชนี SMESI มิถุนายน 2565
ดัชนี SMESI พฤษภาคม 2565
ดัชนี SMESI เมษายน 2565
ดัชนี SMESI มีนาคม 2565
ดัชนี SMESI กุมภาพันธ์ 2565
ดัชนี SMESI มกราคม 2565
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายเดือน ปี 2564
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายเดือน ปี 2563
 
  ดัชนี SMESI กันยายน ปี 2563
  ดัชนี SMESI สิงหาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI กรกฎาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI มิถุนายน ปี 2563
  ดัชนี SMESI พฤษภาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI เมษายน ปี 2563
  ดัชนี SMESI มีนาคม ปี 2563
  ดัชนี SMESI กุมภาพันธ์ ปี 2563
  ดัชนี SMESI มกราคม ปี 2563
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) ปี 2562 (ต.ค. - ธ.ค.)
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายไตรมาส
 
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายไตรมาส ปี 2566
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายไตรมาส ปี 2565
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายไตรมาส ปี 2564
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายไตรมาส ปี 2563
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายไตรมาส ปี 2562
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) รายปี
  (POLL SMESI) สถานการณ์ผู้ประกอบการ MSME ในประเด็นที่น่าสนใจ ปี 2566
 
  (Poll) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ MSME ต่อนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท
  (Poll) สถานการณ์ด้านหนี้สินกิจการของ SME ไตรมาส 3 ปี 2566
  (Poll) โครงสร้างต้นทุน และพฤติกรรมลูกค้าของ SME ในปัจจุบัน
  (Poll) ความคิดเห็นของ MSME ต่อผู้ประกอบการต่างชาติในพื้นที่ (กรกฎาคม 2566)
  (Poll) สถานการณ์ด้านหนี้สินกิจการ MSME ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (มิถุนายน 2566)
(Poll) ความต้องการมาตรการส่งเสริม SME จากว่าที่รัฐบาล (พฤษภาคม 2566)
(Poll) สถานการณ์ด้านหนี้สินกิจการของ MSME ไตรมาสที่ 1-66 (มีนาคม 2566)
(Poll) ความพร้อมและมุมมองของธุรกิจ SME ภาคการท่องเที่ยว กับการท่องเที่ยวปี 2566 (มกราคม 2566)
  (Poll) สถานการณ์ด้านหนี้สินกิจการของ MSME ไตรมาส 4 ปี 2565 ธ.ค. 2565
(Poll) สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวของธุรกิจ MSME พฤศจิกายน 2565
(Poll) มุมมองภาวะเศรษฐกิจ และแผนรับมือในปี 2566 ของธุรกิจ MSME ต.ค. 2565
  (Poll) สถานการณ์และความต้องการช่วยเหลือด้านหนี้สินกิจการของธุรกิจ MSME กันยายน 2565
(Poll) สถานการณ์การจ้างแรงงานและการปรับตัวต่อแนวโน้มค่าแรงงานขั้นต่ำของธุรกิจ MSME สิงหาคม 2565
(Poll) ความพร้อมของธุรกิจ MSME ต่อการดำเนินธุรกิจตามรูปแบบ BCG กรกฎาคม 2565
(Poll) สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ของ MSME มิถุนายน 2565
(Poll) ปัญหาของการดำเนินงาน และการปรับตัวของธุรกิจ MSME ในสถานการณ์ปัจจุบัน พฤษภาคม 2565
(Poll) ความสนใจและความพร้อมของ MSME กับการดำเนินธุรกิจในโลกคู่ขนาน แห่งอนาคต_Metaverse เมษายน 2565
(Poll) การปรับตัวของธุรกิจ MSME ในสถานการณ์ต้นทุนราคาสินค้าและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น มีนาคม 2565
(Poll) ผลกระทบและการปรับตัวของ MSME ในสถานการณ์โควิดสายพันธ์ุโอมิครอน กุมภาพันธ์ 2565
(Poll) แนวทางการปรับตัวต่อกฏหมาย PDPA ของธุรกิจ MSME มกราคม 2565
(Poll) ความพร้อมของธุรกิจ MSME กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ธันวาคม 2564
(Poll) การปรับตัวของธุรกิจ SME ภายหลังเผชิญวิกฤตไวรัสโควิด-19 พฤศจิกายน 2564
(Poll) รถพลังงานไฟฟ้า (EV) กับความสนใจของธุรกิจ MSME ตุลาคม 2564
(Poll) ปัญหาในการดำเนินธุรกิจและข้อเสนอแนวทางมาตรการช่วยเหลือทางธุรกิจ SME ในสถานการณ์ปัจจุบัน กรกฎาคม 2564
  (Poll) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME ในปัจจุบัน กันยายน 2563
  (Poll) ข้อเสนอแนะมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SME กรกฎาคม 2563
  (Poll) สภาพคล่องธุรกิจและสถานการณ์การจ้างงานหลังวิกฤตโควิด-19 มิถุนายน 2563
  (Poll) ธุรกิจ SME กับการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างและสินเชื่อจากภาครัฐ พฤษภาคม 2563
  (Poll) ความพร้อมและการปรับตัวของ SME หลังวิกฤตโควิด-19 เมษายน 2563
  (Poll) การปรับตัวและมาตรการช่วยเหลือ SME ในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 มีนาคม 2563
  (Poll) สถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กุมภาพันธ์ 2563
  (Poll) สถานการณ์ ปัญหาภัยแล้งกับ SME กุมภาพันธ์ 2563
  (Poll) สถานการณ์สงครามการค้า กับ SME กุมภาพันธ์ 2563
  (Poll) พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 63 ที่มีผลต่อค่าเช่ากับ SME มกราคม 2563
  (Poll) กรณีความขัดแย้ง สหรัฐ อิหร่าน ที่มีผลต่อราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง กับ SME ธันวาคม 2562
  (Poll) การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2563 กับ SME พฤศจิกายน 2562
  (Poll) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิสรัปชั่นกับ SME ตุลาคม 2562
การปรับตัวธุรกิจ MSME ไทย หลังวิกฤตโควิด-19 (Next normal) ใน 6 สาขาธุรกิจ กันยายน 2564
  ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME
 
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
12.21 MB
8
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2566
0.68 MB
4
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
12.20 MB
15
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566
0.44 MB
10
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 4 ปี 2565
12.20 MB
11
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2565
0.48 MB
33
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
12.20 MB
22
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2565
0.61 MB
6
PDF
  บทสรุปรายงานการพัฒนาเครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อม ปี 2565
0.37 MB
15
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 3/2564 ถึง ไตรมาสที่ 2/2565
0.63 MB
19
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
12.21 MB
8
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565
0.82 MB
10
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
12.21 MB
3
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565
0.82 MB
6
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
2.77 MB
16
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564
0.62 MB
10
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
2.73 MB
25
PDF
  บทวิเคราะห์ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564
0.45 MB
12
    ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)  
PDF
  บทสรุปรายงานการพัฒนาเครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อม ปี 2564
0.30 MB
82
PDF
  Infographic เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจประเภทต่างๆ และอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง
4.21 MB
43
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
17.77 MB
60
PDF
  Infographic เครื่องชี้วัดศักยภาพและสถาพการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
17.83 MB
49
  ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ
 
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2561 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2560 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2559 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2558 (รายเดือน)
  ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ภาคบริการ
  ดัชนีย่านการค้า
 
  ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2556
 
PDF
  ดาวน์โหลดแบบทั้งเล่ม
5.37 MB
35
PDF
  บทนำ การจัดทำดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2556
1.32 MB
12
PDF
  ภาคผนวก ก ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 1
0.32 MB
3
PDF
  ภาคผนวก ข ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 3
0.33 MB
4
PDF
  ภาคผนวก ค-1 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า จตุจักร
0.42 MB
3
PDF
  ภาคผนวก ค-2 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า เชียงใหม่
0.40 MB
2
PDF
  บทที่ 1 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs กรณีย่านการค้าจตุจักร
1.55 MB
2
PDF
  บทที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้าจตุจักร
0.95 MB
1
PDF
  บทที่ 3 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ย่านการค้ารอบตลาดวโรรส
1.43 MB
1
PDF
  บทที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ
0.81 MB
4
  ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2554
  ผลการศึกษาการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต
 
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2558
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2557
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2556
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธวชินี  โทร. 0-2298-3056
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่