กรุณารอสักครู่
TH EN
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME  บทวิเคราะห์สถานการณ์ และผลสำรวจความคิดเห็น ในประเด็นที่สำคัญต่อ MSME ไทย ปี 2566
 
  บทวิเคราะห์เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ผับ บาร์ ของไทย ให้ครองใจ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ SME กลุ่มการท่องเที่่ยวด้านความเชื่อความศรัทธา (SME สายมูเตลู)
  รายงานสำรวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Survey (VOS) ปี 2566
 
  ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
 
  เรื่องที่ 1 การส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี
 
JPG
  บทสรุป
3.29 MB
8
PDF
  รายงาน
0.43 MB
2
PDF
  เอกสารนำเสนอ
3.15 MB
3
  เรื่องที่ 2 การส่งเสริม MSME ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
 
JPG
  บทสรุป
3.35 MB
5
PDF
  รายงาน
0.25 MB
0
PDF
  เอกสารนำเสนอ
2.64 MB
1
  เรื่องที่ 3 creditterm กับการประกอบธุรกิจของ MSME
 
JPG
  บทสรุป
2.94 MB
3
PDF
  รายงาน
0.25 MB
0
PDF
  เอกสารนำเสนอ
2.52 MB
2
  เรื่องที่ 4 การปรับตัวของ MSME สู่สังคมสูงวัย
 
JPG
  บทสรุป
3.12 MB
5
PDF
  รายงาน
0.27 MB
1
PDF
  เอกสารนำเสนอ
1.93 MB
1
  เรื่องที่ 5 การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG
 
JPG
  บทสรุป
4.17 MB
4
PDF
  รายงาน
0.27 MB
3
PDF
  เอกสารนำเสนอ
2.44 MB
2
  เรื่องที่ 6 การยกระดับการใช้ Soft Power ของผู้ประกอบการ MSME
 
JPG
  บทสรุป
2.99 MB
7
PDF
  รายงาน
0.25 MB
1
PDF
  เอกสารนำเสนอ
2.74 MB
2
  การสำรวจข้อมูลตามแนวทาง GEM (Global Entrepreneurship Monitor) ปี 2566
PDF
  งานศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน
0.69 MB
207
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ และผลสำรวจความคิดเห็น ในประเด็นที่สำคัญต่อ MSME ไทย ปี 2565
 
  รายงานสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศไทย
  รายงานสำรวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Survey (VOS) ปี 2565
 
  ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
 
  เรื่องที่ 1 ภาคการผลิต
  เรื่องที่ 2 ภาคการค้า
  เรื่องที่ 3 ภาคการบริการ
  เรื่องที่ 4 ภาคการเกษตร
  เรื่องที่ 5 ด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน
  ผลสำรวจความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญต่อ MSME ไทย ปี 2565
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ในประเด็นที่สำคัญต่อ MSME ไทย ปี 2565
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ และผลสำรวจความคิดเห็น ในประเด็นที่สำคัญต่อ MSME ไทย ปี 2564
 
  บทวิเคราะห์สถานการณ์และบทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME รายสาขาธุรกิจ (Quick study) ปี 2564
 
  อี้อู โมเดล.. โอกาสและอุปสรรคทางการตลาดของ SMEs
บทวิเคราะห์สถานการณ์ MSME สาขาธุรกิจท่องเที่ยวปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาบริการการศึกษา
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจที่พักแรม
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจร้านอาหาร
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจสปา และบริการ
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจอาหารฮาลาล
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจการค้าออนไลน์ (E-Commerce)
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ MSME ในประเด็นที่สำคัญ ปี 2564
  รายงานสำรวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Survey ปี 2564
 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการปรึกษาแนะนำทางออนไลน์แก่วิสาหกิจรายย่อย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่วิสาหกิจรายย่อย
การศึกษาการบูรณาการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจรายย่อย
การศึกษาแพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจรายย่อย
การศึกษาแนวทางในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเยาวชน
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ และผลสำรวจความคิดเห็น ในประเด็นที่สำคัญต่อ MSME ไทย ปี 2563
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME รายสาขา ปี 2562
 
PDF
  อาหารแห่งอนาคตกับโอกาสของ SME ตอนที่ 1
0.46 MB
97
PDF
  ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2563 ต่อ SME
0.22 MB
48
PDF
  Food Delivery Application
0.43 MB
60
PDF
  ธุรกิจร้านอาหารจะปรับตัวอย่างไร เพื่อรับมือเทคโนโลยีและพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว
0.80 MB
75
PDF
  นโยบายและมาตรการปี 61-62 ที่ SME ชื่นชอบ
0.36 MB
132
PDF
  การวิเคราะห์รายได้ SME จากข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 60
1.65 MB
111
PDF
  สถานการณ์ SME สาขาบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล
1.60 MB
70
PDF
  สถานการณ์การส่งออกไม้ยางพาราของ SME
0.12 MB
26
PDF
  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวจีน SME ควรปรับตัวอย่างไร
0.43 MB
37
PDF
  ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทย ในตลาดส่งออกที่สำคัญ
0.72 MB
46
PDF
  การส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร SME
1.16 MB
45
PDF
  จำนวนและการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารของ SME
0.53 MB
82
PDF
  สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2562
0.41 MB
70
PDF
  ธุรกิจทำเงินจากสัตว์เลี้ยง
0.12 MB
24
PDF
  ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจบำรุงรักษารถยนต์
0.21 MB
23
PDF
  เสื้อผ้าเด็ก ตลาดที่เติบโตในอนาคต
0.23 MB
15
PDF
  กฏหมายค้าปลีกออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการ SME ควรรู้
0.27 MB
38
PDF
  กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และเทรนด์ในอนาคต
0.40 MB
96
PDF
  ร้านโชห่วย อยู่รอดได้อย่างไร
0.75 MB
40
PDF
  ร้านค้าปลีกออนไลน์ เทรนด์ดาวรุ่งมาแรงในปี 2652
0.43 MB
79
  บทวิเคราระห์สถานการณ์ SME ปี 2561
  ผลสำรวจความคิดเห็น SME ปี 2562
  ผลสำรวจความคิดเห็น SME ปี 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3049, 0-2298-3057, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่