กรุณารอสักครู่
TH EN
 

รายงานสถานการณ์ SME

..


รายงานสถานการณ์ MSME รายไตรมาส (MSME Outlook)
 
MSME Outlook 2023
 
PDF
  MSME Outlook Q4/2023
30.25 MB
31
  MSME Outlook Q3/2023
11.77 MB
444
PDF
  MSME Outlook Q2/2023
20.37 MB
495
PDF
  MSME Outlook Q1/2023
23.98 MB
820
MSME Outlook 2022
 
PDF
  MSME Outlook Q4/2022
16.41 MB
639
PDF
  MSME Outlook Q3/2022
12.98 MB
714
PDF
  MSME Outlook Q2/2022
13.30 MB
643
PDF
  MSME Outlook Q1/2022
11.93 MB
731
MSME Outlook 2021
 
  MSME Outlook Q4/2021
11.55 MB
590
PDF
  MSME Outlook Q3/2021
10.51 MB
787
รายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน
 
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2566
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2565
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2564
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2563
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2562
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2561
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2560
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2559
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2558
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2557
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2556
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2555
 
PDF
  ธันวาคม
0.90 MB
25
PDF
  พฤศจิกายน
0.90 MB
10
PDF
  ตุลาคม
0.89 MB
10
PDF
  กันยายน
0.88 MB
9
PDF
  สิงหาคม
0.88 MB
10
PDF
  กรกฎาคม
0.89 MB
11
PDF
  มิถุนายน
0.90 MB
9
PDF
  พฤษภาคม
0.89 MB
10
PDF
  เมษายน
0.90 MB
14
PDF
  มีนาคม
0.87 MB
9
PDF
  กุมภาพันธ์
0.87 MB
12
PDF
  มกราคม
0.93 MB
24
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2554
 
PDF
  ธันวาคม
0.91 MB
24
PDF
  พฤศจิกายน
0.82 MB
14
PDF
  ตุลาคม
0.86 MB
12
PDF
  กันยายน
0.88 MB
10
PDF
  สิงหาคม
0.74 MB
12
PDF
  กรกฎาคม
0.74 MB
13
PDF
  มิถุนายน
0.73 MB
11
PDF
  พฤษภาคม
0.73 MB
11
PDF
  เมษายน
0.72 MB
15
PDF
  มีนาคม
0.79 MB
15
PDF
  กุมภาพันธ์
0.73 MB
16
PDF
  มกราคม
0.74 MB
18
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2553
 
PDF
  ธันวาคม
0.74 MB
17
PDF
  พฤศจิกายน
0.74 MB
9
PDF
  ตุลาคม
0.74 MB
9
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2552
 
PDF
  กันยายน
0.74 MB
12
PDF
  สิงหาคม
1.42 MB
6
PDF
  กรกฎาคม
1.45 MB
5
PDF
  มิถุนายน
1.63 MB
5
PDF
  พฤษภาคม
1.41 MB
5
PDF
  เมษายน
2.21 MB
9
PDF
  มีนาคม
2.76 MB
5
PDF
  กุมภาพันธ์
1.57 MB
5
PDF
  มกราคม
1.59 MB
8
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2551
 
PDF
  ธันวาคม
2.61 MB
36
PDF
  พฤศจิกายน
10.48 MB
10
PDF
  ตุลาคม
1.25 MB
33
รายงานสถานการณ์ MSME รายปี
 
รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2566
รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565
รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2564
 
  Infographic MSME White Paper 2021
7.22 MB
1,185
  รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2564 ฉบับเต็ม
  บทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2564 (TH/EN)
  ภาคผนวก ตารางสถิติข้อมูลรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2564
รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2563
 
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ MSME
  ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ MSME
  ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจ ที่สะท้อนบทบาทของ MSME ในภาวะปัจจุบัน
  ภาคผนวก ตารางสถิติข้อมูล
บทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2563
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2562
 
PDF
  คำนำ
0.10 MB
347
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SME ปี 2561/2562
  ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SME
  ส่วนที่ 3 สถานการณ์และประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ SME ไทยในอนาคต
  ภาคผนวก
PDF
  บทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์ SME ปี 2562 (ครบเล่ม)
8.27 MB
2,198
PDF
  Excutive Summary White Paper on SME 2019
4.24 MB
607
PDF
  สารบัญภาพ - สารบัญตาราง
0.24 MB
362
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2561
 
PDF
  คำนำ
0.24 MB
744
PDF
  สารบัญ
0.31 MB
548
PDF
  บทที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาย ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.98 MB
3,189
PDF
  บทที่ 2 การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6.25 MB
986
PDF
  บทที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 และปี 2561
4.67 MB
836
PDF
  บทที่ 4 จำนวนและการจ้ํางงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560
2.79 MB
2,957
PDF
  ภาคผนวก
1.13 MB
607
  บทสรุปผู้บริหาร
  บทสรุปผู้บริหาร English
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2560
 
  รายงานสถานการณ์
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2559
 
  รายงานสถานการณ์
  Executive Summary WP 2016
 
PDF
  Chapter 1
2.10 MB
23
PDF
  Chapter 2
1.53 MB
10
PDF
  Chapter 3
0.35 MB
9
PDF
  Chapter 4
2.54 MB
13
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2558
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  คำนำ
0.85 MB
27
PDF
  สารบัญ
0.36 MB
40
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2558
  ส่วนที่ 2 : สถานการณ์เชิงโครงการของ SMEs
  ส่วนที่ 3 : ผลการศึกษาที่น่าสนใจของ SMEs ไทย
  บทสรุปผู้บริหาร
 
PDF
  คำนำ
0.85 MB
16
PDF
  บทที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2558
0.90 MB
121
PDF
  บทที่ 2 การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.19 MB
37
PDF
  บทที่ 3 ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557 และปี 2558
0.40 MB
37
PDF
  บทที่ 4 จำนวนและการจ้างงานวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557
1.08 MB
145
PDF
  บทที่ 5 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 ระยะที่ 3
0.14 MB
15
PDF
  บทที่ 6 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ปี 2557
0.20 MB
13
PDF
  บทที่ 7 มาตรการ โครงการ และบริการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานต่างๆ
0.10 MB
16
PDF
  บทที่ 8 การวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขนาด 180 X 180 สาขา (I/O SME 180 X 180)
0.22 MB
10
PDF
  บทที่ 9 การศึกษาวิจัยสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค
0.23 MB
14
PDF
  บทที่ 10 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (Global Entrepreneurship Monitor : GEM)
0.49 MB
14
PDF
  หน้าเครดิต
0.05 MB
20
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2557
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  ลิขสิทธิ์ (ไทย)
0.51 MB
41
PDF
  คำนำ
0.44 MB
21
PDF
  สารบัญเรื่อง และสารบัญตาราง
1.00 MB
40
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2556 และปี 2557
  ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs
  ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่น่าสนใจของ SMEs ไทย
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2556
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  คำนำ
0.45 MB
15
PDF
  สารบัญ
0.94 MB
16
PDF
  หน้าลิขสิทธิ์
0.57 MB
16
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2555 และ ปี 2556
  ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs
  ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย
  ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2554 - 2555
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  คำนำ
0.44 MB
15
PDF
  สารบัญ
0.86 MB
17
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SME ปี 2554 และ ปี 2555
  ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SME
  ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SME ไทย
  ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SME
  บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)
  รายงานวิจัยเพิ่มเติม
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  ปกหน้า
10.15 MB
19
PDF
  ปกหลัง
10.27 MB
4
PDF
  คำนำ
0.42 MB
8
PDF
  สารบัญ
0.85 MB
13
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554
  ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2553
  ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย
  ส่วนที่ 4 นโยบายการส่งเสริม SMEs
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  ปก
29.33 MB
8
PDF
  คำนำ
0.40 MB
4
PDF
  สารบัญ
0.87 MB
11
PDF
  หน้าลิขสิทธิ์
0.18 MB
8
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
  ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2552
  ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย
  ส่วนที่ 4 มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  ปกหน้า
0.51 MB
27
PDF
  ปกหลัง
0.14 MB
15
PDF
  สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
0.49 MB
40
PDF
  บทวิเคราะห์ : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อ SMEs ไทยในด้านต่าง ๆ ปี 2551 - 2552
1.70 MB
29
  ส่วนที่ 1 : สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2551 และแนวโน้ม ปี 2552
  ส่วนที่ 2 : สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2551 และการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี
  ส่วนที่ 3 : Free Trade Area กับ SMEs : โอกาสและผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 4 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  ส่วนที่ 5 : มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
 
PDF
  ปก
0.40 MB
12
PDF
  รองปก
0.17 MB
5
PDF
  คำนำ / สารบัญ / สารบัญตาราง / สารบัญภาพ
1.02 MB
25
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการกระจายตัวของ SMEs ปี 2550
  ส่วนที่ 3 การปรับตัวและการพัฒนา
  ส่วนที่ 4 การศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  ปก
0.74 MB
10
PDF
  รองปก
0.25 MB
5
PDF
  คำนำ
0.17 MB
6
PDF
  สารบัญตาราง
0.52 MB
17
PDF
  สารบัญภาพ
0.56 MB
4
PDF
  SMEs' Economic Outlook
1.65 MB
16
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2550
  ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
PDF
  บทที่ 9 การสำรวจการใช้พลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
0.70 MB
6
PDF
  บทที่ 10 ผลิตภาพแรงงาน SMEs ใน 4 สาขาอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
2.56 MB
4
PDF
  บทที่ 11 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสังคมผู้ประกอบการในประเทศไทย ปี 2549
2.72 MB
4
PDF
  บทที่ 12 การศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ
1.01 MB
4
PDF
  บทที่ 13 สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 1
1.64 MB
5
PDF
  บทที่ 14 สรุปแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
0.52 MB
5
PDF
  ภาคผนวก 1 สรุปการจัดการฐานข้อมูล ปี 2549
0.88 MB
5
PDF
  ภาคผนวก 2 การให้บริการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานส่งเสริม SMEs
0.50 MB
3
PDF
  ภาคผนวก 3 จำนวนและการจ้างงานของ SMEs ปี 2547-2549
2.72 MB
7
  บทสรุปผู้บริหาร
 
PDF
  หน้ารองปก
0.06 MB
3
PDF
  ปกหลัง
0.03 MB
2
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2550
  ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2548 และแนวโน้มปี 2549
 
  รายงานสถานการณ์
 
PDF
  หน้าปก
0.29 MB
11
PDF
  สารบัญ
1.11 MB
10
  ส่วนที่ 1 โครงสร้างและสถานการณ์ SMEs
 
PDF
  บทที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2548
4.10 MB
28
PDF
  บทที่ 2_1 ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548
0.70 MB
25
PDF
  บทที่ 2_2 ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
3.80 MB
11
PDF
  บทที่ 2_3 ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
2.46 MB
9
PDF
  บทที่ 3_1 การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548
2.82 MB
9
PDF
  บทที่ 3_2 การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
3.20 MB
6
PDF
  บทที่ 4_1 ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548
3.76 MB
17
PDF
  บทที่ 4_2 ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548 (ต่อ)
3.08 MB
8
PDF
  บทที่ 4_3 ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548 (ต่อ)
2.81 MB
6
PDF
  บทที่ 5 สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.79 MB
13
PDF
  บทที่ 6 สถานการณ์ด้านการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.06 MB
8
PDF
  บทที่ 7 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการประจำปี 2548
2.60 MB
6
PDF
  บทที่ 8 สถานภาพและแนวทางเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ
2.16 MB
6
  ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
  ส่วนที่ 3 แนวโน้มปี 2549
  บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2547 และแนวโน้มปี 2548
 
PDF
  สารบัญ
3.22 MB
16
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ ปี 2547
  ส่วนที่ 2 โครงสร้างและสถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547
  ส่วนที่ 3 รายงานสภาวะเศรษฐกิจรายสาขา และผลการดำเนินงานในโครงการสำคัญ
  ส่วนที่ 4 การเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศ
  ส่วนที่ 5 แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจปี 2548
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2546 และแนวโน้มปี 2547
 
PDF
  ภาษาไทย
7.45 MB
97
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2545
 
PDF
  ภาษาไทย
3.20 MB
104
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2544

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3049, 0-2298-3057, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่