กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SME  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก)
 
  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2558
 
  เดือนกุมภาพันธ์
  เดือนมกราคม
  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2557
 
  เดือนธันวาคม
  เดือนพฤศจิกายน
  เดือนตุลาคม
  เดือนกันยายน
  เดือนสิงหาคม
  เดือนกรกฎาคม
  เดือนมิถุนายน
  เดือนพฤษภาคม
  เดือนเมษายน
  เดือนมีนาคม
  เดือนกุมภาพันธ์
  เดือนมกราคม
  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2556
 
  เดือนธันวาคม
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.04 MB
15
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.06 MB
6
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.05 MB
3
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนธันวาคม 2556
0.07 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนธันวาคม 2556
0.04 MB
2
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนธันวาคม 2556
0.04 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
0.04 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
0.07 MB
2
  เดือนพฤศจิกายน
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.03 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.06 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.05 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนพฤศจิกายน 2556
0.07 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนพฤศจิกายน 2556
0.04 MB
2
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนพฤศจิกายน 2556
0.04 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2556
0.04 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2556
0.04 MB
2
  เดือนตุลาคม
  เดือนกันยายน
  เดือนสิงหาคม
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.04 MB
1
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.42 MB
1
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.42 MB
1
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนสิงหาคม 2556
0.43 MB
1
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนสิงหาคม 2556
0.04 MB
1
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนสิงหาคม 2556
0.04 MB
1
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2556
0.04 MB
1
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2556
0.05 MB
1
  เดือนกรกฎาคม
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.05 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.42 MB
3
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.41 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2556
0.43 MB
4
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2556
0.05 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2556
0.05 MB
2
  เดือนมิถุนายน
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.05 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.41 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.40 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนมิถุนายน 2556
0.41 MB
3
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนมิถุนายน 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนมิถุนายน 2556
0.05 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556
0.05 MB
2
  เดือนพฤษภาคม
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.05 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.40 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.39 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนพฤษภาคม 2556
0.40 MB
3
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนพฤษภาคม 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนพฤษภาคม 2556
0.05 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2556
0.05 MB
2
  เดือนเมษายน
  เดือนมีนาคม
  เดือนกุมภาพันธ์
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.04 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.35 MB
2
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.36 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
0.37 MB
3
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
2
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
2
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
2
  เดือนมกราคม
  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2555
 
  เดือนธันวาคม
  เดือนพฤศจิกายน
  เดือนตุลาคม
 
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2555
0.03 MB
1
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้า ของ SMEs ปี 2554 - 2555
0.29 MB
1
XLS
  มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2555
0.28 MB
1
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนตุลาคม 2555
0.31 MB
1
XLS
  สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนตุลาคม 2555
0.03 MB
1
XLS
  สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนตุลาคม 2555
0.50 MB
1
XLS
  ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับแรก เดือนมกราคม - ตุลาคม 2555 สินค้าส่งออก - นำเข้า
0.04 MB
1
XLS
  สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับแรก เดือนมกราคม - ตุลาคม 2555
0.04 MB
1
  เดือนกันยายน
  เดือนสิงหาคม
  เดือนกรกฎาคม
  เดือนมิถุนายน
  เดือนพฤษภาคม
  เดือนเมษายน
  เดือนมีนาคม
  เดือนกุมภาพันธ์
  เดือนมกราคม
  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2554
 
  เดือนธันวาคม
  เดือนพฤศจิกายน
  เดือนตุลาคม
  เดือนกันยายน
  เดือนสิงหาคม
  เดือนกรกฎาคม
  เดือนมิถุนายน
  เดือนพฤษภาคม
  เดือนเมษายน
  เดือนมีนาคม
  เดือนกุมภาพันธ์
  เดือนมกราคม
  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2553
 
  เดือนธันวาคม
  เดือนพฤศจิกายน
  เดือนตุลาคม
  เดือนกันยายน
  เดือนสิงหาคม
  เดือนกรกฎาคม
  เดือนมิถุนายน
  เดือนพฤษภาคม
  เดือนเมษายน
  เดือนมีนาคม
  เดือนกุมภาพันธ์
  เดือนมกราคม
  ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2552
 
  เดือนธันวาคม
  เดือนพฤศจิกายน
  เดือนตุลาคม
  เดือนกันยายน
  เดือนสิงหาคม
  เดือนกรกฎาคม
  รายงานสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่