กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผู้บริหาร สสว. : Executives

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม


นายวีระพงศ์ มาลัย
Mr. Veerapong Malai
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director General
 02-298-3002
 veerapong@sme.go.th

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Miss Panita Shinawatra
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3173
 panita@sme.go.th

นายวชิระ แก้วกอ  
Mr. Wachira Kaewkor
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3162
 wachira@sme.go.th

นางอภิรดี ขาวเธียร
Mrs. Apiradee Khaodhiar
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3289
 apiradee@sme.go.th

นางพิมลภา สุวพานิช
Mrs. Pimolapar Suwaphanich
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3274
 pimolapar@sme.go.th

นางสาวอิสรา ภูมาศ
Miss Isra Phoomas
ผู้ตรวจการสำนักงาน
Inspector-General
 02-298-3019
 isra@sme.go.th

นางสาวยุวดี เต็มรังษี
Miss Yuwadee Temrungsee
ผู้ตรวจการสำนักงาน
Inspector-General
 02-298-3136
 yuwadee@sme.go.th

นางสาวจรรยา ธนบุญสมบัติ
Miss Chanya Thanaboonsombat
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Audit Executive
 02-298-3052
 chanya.t@sme.go.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
และผู้อำนวยการฝ่าย

นางสาวนัฏฐา ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha Toonsuwan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3066
 nuttha@sme.go.th

นายวรพจน์ ประสานพานิช
Mr. Vorapoj Prasanpanich
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3096
 vorapoj@sme.go.th

นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์
Miss Nitivadee Somboon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3162
 nitivadee@sme.go.th

นางสาวลลนา เถกิงรัศมี
Miss Lalana Takerngrasmee
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3289
 lalana@sme.go.th

นางสาวอารีย์ สิงห์โต
Miss Aree Singto
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3002
 aree@sme.go.th

นายปกิติศักดิ์ ลิมปิฐาภรณ์
Mr. Pakitisak Limpithaporn
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
Director of office
of the Director-General
Department
 02-298-3029
 pakitisak@sme.go.th

https://www.sme.go.th/upload/files/Excutive_SME/apiradee.jpg

นางอภิรดี ขาวเธียร
Mrs. Apiradee Khaodhiar
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม
SMEs
Director of SME Policy and
Planning Department
 02-298-3289
 apiradee@sme.go.th

นายวิทวัส ล่ำซำ
Mr. Wittawat Lamsam
ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director of International
Cooperation Department
 02-298-3225
  Wittawat@sme.go.th

นางสาวณฐวรรณ จินดามัย
Miss Nathawan Jindamai
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Director of Strategy
Management Department
 02-298-3218
 nathawan@sme.go.th

นายทศพล ยูปานนท์
Mr. Tossapol Yoopanont
ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Director of Data and
Information
Department
 02-298-3048
 tossapol@sme.go.th

นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์
Miss Raykha Srisomboon
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจ
Director of Economic Analysis
and
Risk Warning Department
 02-298-3210
 raykha@sme.go.th

นางสาวลลนา เถกิงรัศมี
Miss Lalana Takerngrasmee
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
Director of Monitoring and Evaluation Department
 02-298-3289
 lalana@sme.go.th

นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์
Mr. Kricha Ruethaitanarat
ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบ
วงจร
Director of One-Stop Sevice
Center Department
 02-298-3195
 kricha@sme.go.th

นายวรพจน์ ประสานพานิช
Mr. Vorapoj Prasanpanich
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้
และระบบให้บริการ SMEs
Director of SME Knowledge
and Service
System Department
 02-298-3096
 vorapoj@sme.go.th

https://www.sme.go.th/upload/files/Excutive_SME/wachira.jpg

นายวชิระ แก้วกอ
Mr. Wachira Kaewkor
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
Director of Promoting
SMEs Businesses Department
 02-298-3164
 wachira@sme.go.th

นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์
Miss Nitivadee Somboon
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย
ผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ
Director of SME Service
Network
Coordinationand Government
Policy
Promotion Department
 02-298-3162
 nitivadee@sme.go.th

https://www.sme.go.th/upload/mod_photo_gallery/239/20221003111622-101503-15.jpg

นางพิมลภา สุวพานิช
Mrs. Pimolapar Suwaphanich
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
Director of Central
Administration Department
 02-298-3266
 pimolapar@sme.go.th

นางสาวปราณี ตรีวิมล
Miss Pranee Theevimon
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources
Department
 02-298-3284
 pranee@sme.go.th

นายเที่ยงธรรม พลโลก
Mr. Tiangtam Pollok
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal
Affairs Department
 02-298-3247
 tiangtam@sme.go.th