กรุณารอสักครู่
TH EN
 

นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Website Policy of The Office of SMEs Promotion (OSMEP)


จัดทำเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560


วัตถุประสงค์


เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการใช้บริการข้อมูล ข่าวสาร ก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้ ริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใด ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการข้อความกำหนด การให้บริการกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันทีเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์


ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล ช่น ไฟล์ข้อมูลข้อความลายลักษณ์อักษรซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ ดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่าเนื้อหา
เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ ปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาจจัดเตรียมเครื่องมือ ในการคัดกรองเนื้อหา อย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาจหยุดให้บริการ เป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด เป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย ดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
การหยุด หรือการยกเลิกบริการตาม ข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชี ของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
ในกรณี ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)หยุด ให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิก บริการแก่ผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีสิทธิ ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ


ผู้ใช้บริการ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่นข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
ผู้ใช้บริการ จะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใด โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)โดย
ผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยชัดแจ้ง ให้ทำเช่นนั้นได้
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมรับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของ เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้โดยแจ้งความประสงค์ เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอสงวนสิทธิ ที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นการปฏิเสธความรับผิด


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่อง จากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิด จากความล้มเหลว ในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับ และตระหนักดีว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือผู้ให้อนุญาต แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆที่มีอยู่ในบริการซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
ผู้ใช้บริการ จะต้อง ไม่เปิดเผยข้อมูล ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กฎหมายที่ใช้บังคับ


การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย