กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs STRONG / REGULAR)

28 พฤศจิกายน 2560 9,486

เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง สสว. จึงดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ในปี 2560 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ ผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัย และ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจได้จริง  ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหรือบริการ  ลดต้นทุน  การประกอบธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือการบริการ อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และจากปัจจัยดังกล่าวจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และยังดำเนินธุรกิจอยู่ เข้าร่วม“โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) ปี 2560” โดยท่านจะได้รับความรู้ในการทุกด้าน จากหน่วยร่วมดำเนินการ 5 หน่วย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , สถาบันอาหาร , สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นจากที่ปรึกษา และสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก จะได้รับคำแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ สถานประกอบการ ของท่าน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงาน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02 549 4004, 091 010 5579 หรือ 097 278 8879

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2298-3206

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ให้ติดต่อกลับ

call center 1301