กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 (SMEs GO ONLINE by OSMEP)

28 พฤศจิกายน 2560 8,652

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการกลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่าย และมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ ตั้งแต่พัฒนาภาพลักษณ์สร้างแบรนด์ สร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้า สร้างโปรโมชั่นเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ จัดการด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์ ตอบข้อซักถามลูกค้าและบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และยกระดับกิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 B 2C)
 2. เพื่อเชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต บริการ กับกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์ ให้ขยายความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์เป็นกลไกขับเคลื่อนสำหรับ SME
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

 1. ผู้ประกอบการ SME กลุ่มสมาชิก สสว. 
 2. ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ 
 3. ผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย

พื้นที่ดำเนินโครงการ

สสว. ได้แบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการออกเป็น 3 พื้นที่ โดยร่วมมือกับ 3 หน่วยร่วมดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้การดำเนินงานสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงผู้ประกอบการที่อยู่ทั่งประเทศ ดังนี้

 1. พื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต้ โดยร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ
 2. พื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ
 3. พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. รับสมัครผู้ประกอบการ / ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ
 2. การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
  • อบรมการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ช ฟรี
  • บริการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการขายออนไลน์ ฟรี
  • บริการจัดทำ Content ของสินค้า ฟรี
 3. บริหารจัดการระบบตลาดออนไลน์
  • ผู้ประกอบการนำสินค้าเลือกเข้าไปขายใน e-Marketplace ชั้นนำแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • รับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ช ฟรี
  • สินค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมการขาย (Promote) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องเป็นสมาชิกของ สสว. ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกของ สสว. สมัครฟรี ที่นี่ http://122.155.197.42/osmep_register/register_portal.aspx
 2. นำหมายเลขสมาชิก สสว. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต้

คลิกสมัครที่นี่ http://www.smecommerce.rmutt.ac.th/register.php

ผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย

คลิกสมัครที่นี่ http://www.smego.rmutt.ac.th

ผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย

คลิกสมัครที่นี่ http://www.ecommercebyssru.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-298-3108