กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME (Cluster)

28 พฤศจิกายน 2560 7,152

แนวทางการพัฒนา จะสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงกันของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือเชิงการรวมกลุ่ม ในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเท

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว / ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
  • กิจกรรมในโครงการ
   • กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น มาตรฐานการส่งออก การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการแปรรูป เป็นต้น 
   • กิจกรรมรวมกลุ่มเครือข่าย โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหรือเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
    • คัดเลือกผู้ให้บริการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ (Service Provider) และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ และร่วมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคลัสเตอร์ เป็นต้น 
    • จัดทำแผนงานพัฒนาเครือข่ายวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม 
   • กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย โดยการนำที่ปรึกษา หรือนักวิจัย มาสนับสนุนในการพัฒนาเครือข่ายตามแผนพัฒนาเครือข่ายที่ได้จัดทำไว้ไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) โดยพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนตามลำดับความสำคัญที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเครือข่ายและมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจของเครือข่าย และเป็นที่ยอมรับ ในระหว่างสมาชิกกลุ่ม เช่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ  การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพื่อยกระดับศักยภาพของการผลิตและบริการ การลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูก เป็นต้น
   • สนับสนุนและส่งเสริมการตลาดทั้งในเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 2. มีแผนพัฒนาคลัสเตอร์ 
 3. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 4. มีผู้นำเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย
 5. มีการนำนวัตกรรม หรือแนวทางการดำเนินงาน ที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
 6. ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท
 7. ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ 100 ล้านบาท

หน่วยร่วมดำเนินการ

 1. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยมีสถาบันอาหารเป็นผู้ดำเนินการ
 2. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรีเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2298-3175, 0-2298-3077 ,02-298-3282

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ให้ติดต่อกลับ

call center 1301