กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานสินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2559

9 ตุลาคม 2560 5,765

กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานสินค้า เป็นการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าและบริการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากล โดยการอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ การตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ หรือ ตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) หรือตรวจประเมินสถานประกอบการ หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า และสถานประกอบการให้มีความน่าเชื่อถือ
 3. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและบริการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์รับคูปอง

 1. สมาชิก สสว.
 2. SMEs ในฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ที่เป็นนิติบุคคลที่มีการชำระหนี้ปกติ หรือ
 3. SMEs ในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ 
  • High Growth มียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ระยะเวลา 3 ปี
  • Regular มียอดขาย +/- ไม่เกิน 5% ระยะเวลา 3 ปี หรือ
 4. วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลธรรมดา ที่มีการประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 5. วิสาหกิจรายย่อย (Micro SME)* หรือ วิสาหกิจชุมชม

ที่มา* รายงานสถานการวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2550 วิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) คือ วิสาหกิจที่มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน และไม่จดทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
 2. อบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ อาทิ อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการยื่นขอมาตรฐานสินค้าและบริการ เป็นต้น
 3. ตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ หรือตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) หรือตรวจประเมินสถานประกอบการ หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนในรูปแบบคูปอง มูลค่าคูปองละ 5,000 บาท ไม่เกิน 2 คูปอง/ราย 
 4. ออกรายงานผลการตรวจ และใบรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจฉลากโภชนาการ หรือตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) หรือตรวจประเมินสถานประกอบการ หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ประกอบการ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทร: 02-298-3084 หรือ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 02-940-5993 ต่อ 271-272

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://sites.google.com/site/marketingosmep60/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.02-298-3084

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ให้ติดต่อกลับ

call center 1301